Нэщ1 мазэм зызэрыхуэбгъэхьэзырын щ1ык1эр

Нэщ1 мазэм зызэрыхуэбгъэхьэзырын щ1ык1эр

К1эщ1у

Нэщ1 мазэм дызэрыпежьэн, узэрыхуэгуф1эныр, дугьэуэ пщ1ыныр, расписание зыхуэбгъэувыныр, нэгъуэщ1ыу зызэрыпхуэбгъэхьэзырынхэри, нэщ1 мазэм ехьыл1а ахькамхэр зэбгъэщ1эну

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм