Рэмэданым епха упщ1эхэр 09

Рэмэданым епха упщ1эхэр 09

К1эщ1у

Нэщ1 зы1ыгъым зигъэпск1 хъуну джунубу щымытми? Псы ежэхым, гуэлым, хым зыбгъэпск1 хъуну нэщ1 п1ыгъыу?

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм