Рэмэданым епха упщ1эхэр 09

К1эщ1ыу

Нэщ1 зы1ыгъым зигъэпск1 хъуну джунубу щымытми? Псы ежэхым, гуэлым, хым зыбгъэпск1 хъуну нэщ1 п1ыгъыу?

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э