Рэмэданым епха упщ1эхэр 14

Рэмэданым епха упщ1эхэр 14

К1эщ1у

Нэху къызтещам джунубу (и щхьэгъусэ ек1уэл1ами, пщ1ыхьэп1э илъэгъуами) и нэщ1ыр тэрэз?

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм