Рэмэданым епха упщ1эхэр 12

К1эщ1ыу

Зыкъэзгъэжьыжам и нэщ1ыр къутэрэ? Хуэмеяуэ къэжьам и нэщ1ыр къутэрэ?

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э