Рэмэданым епха упщ1эхэр 12

Рэмэданым епха упщ1эхэр 12

К1эщ1у

Зыкъэзгъэжьыжам и нэщ1ыр къутэрэ? Хуэмеяуэ къэжьам и нэщ1ыр къутэрэ?

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм