Рэмэданым епха упщ1эхэр 08

К1эщ1ыу

1упсым нэщ1ыр икъутэрэ? 1упс зэхуэзхьэсу езыгъэхым и хьукмыр.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э