Нэщ1 мазэм ф1ыгъуэу хэлъхэр

Нэщ1 мазэм ф1ыгъуэу хэлъхэр

К1эщ1у

Алыхьым къыхигъэщащ Рэмэзан мазэр адрей мазэхэм, а мазэм и нэщ1ыныр Ислам диным и рукнхэм щыщ ищ1ащ, а мазэм тарауихь нэмэз ящ1, а мазэм Бэдр зауэр щы1ащ, Мэккэри къызэ1уахащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм