Рэмэдан нэщ1 мазэм ехьэл1а щыуэныгъэхэр

Рэмэдан нэщ1 мазэм ехьэл1а щыуэныгъэхэр

К1эщ1у

Нэщ1 мазэм ящ1э щыуэныгъэхэм щыщ: нэщ1 мазэм гьибадэрэ егугъунрэк1э упемыжьэныр, куэдрэ ужеиныр, куэд пшхыныр, ахъшэм нэмэзым ипэ шхэныр ибгъэщыныр, тэрауихь нэмэзыр къэбгъэнэныр, нэщ1 мазэм и жэщхэм умыжейуэ жэщк1э бгъэк1уэныр, жэмэхьэт нэмэзхэр дэбгъэхуну, бэзэрым уахътэр щыбгъэк1уэдыну.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм