Нэщ1ыр зыкъутэхэр

Нэщ1ыр зыкъутэхэр

К1эщ1у

"Нэщ1ыр зыкъутэхэр: шхын, ефэн, тутын ефэн, къэжьын, нифас, хьейд.
Нэщ1 мазэм пщ1а гуэныхьхэм уи нэщ1ыр якъутэрэ?
Пщыгъупщэжу ушхамэ."

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм