Нэщ1ыр зыкъутэхэр

Нэщ1ыр зыкъутэхэр

К1эщ1у

"Нэщ1ыр зыкъутэхэр: шхын, ефэн, тутын ефэн, къэжьын, нифас, хьейд.
Нэщ1 мазэм пщ1а гуэныхьхэм уи нэщ1ыр якъутэрэ?
Пщыгъупщэжу ушхамэ."

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э