• Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Рэмэданыр щиухым епха 1ухухэм щыщ зыщ сэдэкъэ аль-фит1р, ар мысылмэн къэс телъ фардщ, и унагъуэмрэ езымрэ зыхуеину ерыскъым нэхърэ нэхъыбэ и1эмэ гьид махуэмрэ жэщымрэ. Шхынк1э итын хуей е ахъшэк1э итми хъуну? Щ1эныгъэл1хэм я еплъык1эр зэтек1ащ ахъшэк1э пты хъунрэ мыхъунрэ упщ1эм... Сэдэкъэ аль-фит1рыр зыхуэдизыр... Дапщэ зы сагьым киллограмму илъыр... Сэдэкъэ аль-фит1рыы щат уахътэр.

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  "Рэмэданым ят сэдэкъэм и псапэр нэхъыбэщ. Рэмэданым ят зэкатыр. Ниетыр къабзэу Алыхьым папщ1э щытыну сэдэкъэри нэгъуэщ1 1уэхуф1хэри щыпщ1эк1э. Мэлэ1ичхэр щ1олъэ1у сэдэкъэ зытым. Ц1ыхухэр пл1ыуэ гуэшащ: ахъшэрэ щ1эныгъэрэ зи1эр, щ1эныгъэ и1эу ахъшэ зимы1эр, ахъшэ зи1эу щ1эныгъэ зимы1эр, ахъши щ1эныгъи зимы1эр."