Щ1эныгъэк1э гуэша

معلومات المواد باللغة العربية

Рэмэданым и ф1ыгъуэр

Мы папкэр Рэмэдан мазэмрэ абы епхахэмрэ тепсэлъыхьыу аращ, илъхэщ: Рэмэданым и ф1ыгъуэмрэ абы епхахэмрэ - Нэщ1ыр - Мазэщ1эр къэлъэгъунымрэ шэч махуэм нэщ1 1ыгъынымрэ - Игьтикаф - Къэдыр жэщымрэ иужьрей махуипщ1ымрэ - Суннэ нэмэзымрэ тэрэуихьымрэ - Зэкат фит1р - Сыт Рэмэданым иужь?

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 5

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Мысылмэным шыкур хуищ1ын хуейщ и Тхьэ Лъап1эм нэщ1 мазэр и1ыгъыну, нэмэз ищ1ыну зэрыхуэлъэк1ам папщ1э. Шыкур зэрытщ1ынымрэ дызэрыгуф1энымрэ мазэр щиухк1э зэдгъэщ1эн хуейщ. Алыхьым жи1ащ: «Шыкур къысхуэфщ1мэ нэхъыбэж къывэстынщ». Алыхьым нэщ1ыр, нэмэзыр, 1уэхуф1хэр къабыл ищ1ыну фелъэ1у, ныкъусаныгъэхэри къыфхуигъэгъуну фелъэ1у...Алыхьым тобэ къыхуэхь, ц1ыхухэм зыгуэр япщ1амэ къыпхуагъэгъуну ялъэ1у... Куэдым Рэмэданым нэщ1 я1ыгъри ит1анэ абым ипэк1э зэрыщыта хьэлым ягъэзэжыр ныбжьэгъу мыхъунхэм щхьэк1э. Аращи псори еплъын хуейщ ныбжьэгъу ящ1ым.

 • Адыгэбзэ

  MP4

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Къэдыр жэщыр Рэмэдан мазэм и иужьрей жэщипщ1ым щыщ. Алыхьым абым и гугъу ищ1ащ и тхылъ лъап1эм, абым и ц1эр Къур1эным и сурэм ф1эщащ. А жэщым Алыхьым ухуэл1ыщ1эныр 1уэхушхуэщ, жэщ миным нэхърэ нэхъыф1щ. Сыт хуэдэ жэщра къэдыр жэщыр? Ар Рэмэданым и иужьрей жэщипщ1ым хэтщ, зэпэмыбж жэщхэм нэхъ уежьэну щытщ. А жэщым духьэм уасэшхуэ и1эщ.

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Къэдыр жэщымрэ иужьрей жэщипщ1ымрэ. Нэхъыбэу 1эхуф1хэр пщ1эну Рэмэдан мазэм и иужьрей махуипщ1ым: игьтикаф, жэщым нэмэз пщ1ыну, Къур1эн уеджэну, Алыхьым зикр хуэпщ1ыну, сэдэкъэ, ф1ым укъыхуеджэну, 1ейм пэжыжьэ пщ1ыну...

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Ра1ян зи ц1э бжэмк1э жэнэтым нэщ1 зы1ыгъахэм ф1эк1а нэгъуэщ1хэр зэримыхьэнур, нэщ1 зы1ыгъыр жэхьэнэмэ маф1эм илъэс блыщ1к1э пэжыжьэ зэрыхъунур, нэщ1 зы1ыгъым и гуэныхьхэр хуэгъэгъуа

 • Адыгэбзэ

  MP4

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Алыхьым къыхигъэщащ Рэмэзан мазэр адрей мазэхэм, а мазэм и нэщ1ыныр Ислам диным и рукнхэм щыщ ищ1ащ, а мазэм тарауихь нэмэз ящ1, а мазэм Бэдр зауэр щы1ащ, Мэккэри къызэ1уахащ.