Нэщ1ым и ф1ыгъуэр

Нэщ1ым и ф1ыгъуэр

К1эщ1у

Ра1ян зи ц1э бжэмк1э жэнэтым нэщ1 зы1ыгъахэм ф1эк1а нэгъуэщ1хэр зэримыхьэнур, нэщ1 зы1ыгъыр жэхьэнэмэ маф1эм илъэс блыщ1к1э пэжыжьэ зэрыхъунур, нэщ1 зы1ыгъым и гуэныхьхэр хуэгъэгъуа

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: