Щ1эныгъэк1э гуэша

Суннэр

Бегъымбарым и суннэм, абы епха щ1эныгъэхэм теухуа напэхэм я нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зыщ 90 щ1игъу бзэк1э зэдзэк1ауэ. Илъхэщ: Хьэдис тхылъхэр - Хьэдисымрэ ахэр къэзы1уэтэжахэмрэ ятеухуа щ1эныгъэхэр - Хьэдисхэм я гуры1уэныгъэхэмрэ я фикъхымрэ

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 20

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э