Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 01

К1эщ1у

Мыр япэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: Ан-Нэуэуий и гъащ1эр, пэщ1эдзэр зытеухуар, Умэр бин Аль-Хът1аб теухуауэ к1эщ1у, нетымрэ гукъабзагъэмрэ къик1ыр,хиджрищыр.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр итыритащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: