Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Мыр япэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: Ан-Нэуэуий и гъащ1эр, пэщ1эдзэр зытеухуар, Умэр бин Аль-Хът1аб теухуауэ к1эщ1у, нетымрэ гукъабзагъэмрэ къик1ыр,хиджрищыр.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр итыритащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э