• Адыгэбзэ

    YOUTUBE

    Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

    Гьидхэр т1у мэхъу: гьид аль-фит1р, гьид аль-адхьа. Гьид нэмэзым и хьукмыр. Гьид нэмэзым и рэкгьатхэм я бжыгъэр. Бзылъхугъэхэмрэ сабийхэмрэ гьид нэмэзым зэрык1уэхэр. Гьид нэмэзыр пщ1ынымщхьэк1э удэк1ыныр. Гьид махуэм епха хабзэхэр: зыгъэпск1ыныр, щыгъыным и нэхъыф1ыр щыпт1эгъэныр, нэмэзым удэк1ын ипэк1э ушхэныр, лъакъуэк1э нэмэзым ук1уэныр, гъуэгу зэщымыщк1э ук1уэу укъэк1уэжыныр, тэкбир пщ1ыныр, узэк1элъык1уэныр. Рэмэданым иужь къэхъу гъуэщэныгъэхэр: 1уэхуф1хэр къэгъэнэн, мыхъунхэр щ1эным хуэгъэзэжын, шхыныр исраф щ1ын, щыгъыным куэдыщэ тегъэк1уэдэн, бзылъхугъэхэмрэ хулъхугъэхэмрэ зэхэтыныр, гьид махуэм нэщ1 1ыгъыныр.