Щ1эныгъэк1э гуэша

  • Адыгэбзэ

    YOUTUBE

    Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

    "Мысылмэн къэс и щ1эныгъэр зэрыхигъэхъуэным, и уахътэм фейдэ къызэрыхихыным пылъын хуейщ. Щ1эныгъэр зэзгъэгъуэтар абдежым къэувы1э хъунукъым, и щ1эныгъэр ц1ыхухэм янигъэсын хуейщ, и щ1эныгъэм щыщу зэкат итын хуейщ, сыту жып1эмэ, ар нэгъуэщ1 ц1ыхухэм хуэдэкъым. Щ1эныгъэ зи1эр дахэу, щабэу ц1ыхухэм ядызек1уэн хуейщ."