Щ1эныгъэк1э гуэша

معلومات المواد باللغة العربية

Гьэкъидэ

Гьэкъидэм теухуауэ хъуар зэхуэхьэсащ мы папкэм. Абы хэхьащ: Динхэмрэ мэзхэбхэмрэ - Алыхь ф1эщхъуныгъэр - Мухьэммэд Алыхьым и л1ык1уэ - Мэлэ1ычхэр уи ф1эщ пщ1ыныр - Щхъухьхэр - Л1ык1уэхэмрэ къахуеха тхылъхэмрэ - Къемэт махуэр уи ф1эщ пщ1ыныр - Къэдамрэ къэдэрымрэ уи ф1эщ пщ1ыныр - Иманым и рукнхэр - Уала1ымрэ бэра1ымрэ

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 60

Напэ : 3 - Щегъэжьауэ : 1