К1эщ1ыу

Къемэт махуэр уи ф1эщ пщ1ыныр иманым и пкъыгъуэхэм щыщ, мыхьэнэуэ и1эр, къик1ыр, зэрыдгъэпэжыр. Кхъэм и фитнэр, и хьэзабымрэ и ф1ыгъуэмрэ, бэрзэхъыр.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э