Мэлэ1ычхэр уи ф1эщ пщ1ыныр

К1эщ1у

Мэлэ1ычхэр уи ф1эщ пщ1ыныр иманым и пкъыгъуэхэм щыщ. Мэлэ1ычхэм я бжыгъэр, я 1уэхухэр, зэрызэщхьэщык1хэр. Мэлэ1ычхэм я щытык1эр. Ц1ыхухэм епхауэ мэлэ1ычхэм ягъэзащ1э 1уэхугъуэхэр.

Download
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э