Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэм яхуэфащэр

К1эщ1у

Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэр Алыхьым къигъэгугъащ мы дунейм къаритыну куэд, абым щыщ: ехъул1эныгъэ, тек1уэныгъэ... Ахърэтми яхуигъэхьэзыращ ф1ыгъуэхэу нэм имылъэгъуа, тхьэк1умэм зэхимыха, гум къэмык1а

Download

Щ1эныгъэк1э гуэша:

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э