Къыщхьэщыжыныр

К1эщ1у

Къыщхьэщыжыныр: ар нэгъуэщ1ым удэ1эпыкъуныращ. Къемэт махуэм къыщхьэщыжыным т1ууэ зеугуэш. Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, и закъуэу и1э къыщхьэщыжыныр... Бегъымбарми, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, адрей бегъымбархэми, мэлэ1ычхэми, му1минхэми псоми я1э къыщхьэщыжыныр.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Нэ1уагъэ

  Къыщхьэщыжыныр

  [ شركسي – Circassian Адыгэбзэ]

  Мухьэммэд аль-Тууейджри

  Ибрахим и къуэ

  —™

  Зэзыдзэк1ар ик1и бзэ лъэныкъуэк1э еплъыжар:

  Аматуллах Шэркэси

  Шэрихьэт лъэныкъуэк1э еплъыжар:

  Абу Мухьэммэд Шэркэси


  الشفاعة

  محمد بن إبراهيم التويجري

  —™

  ترجمة وتدقيق لغوي:

  أمة الله الشركسي

  مراجعة شرعية:

  أبو محمد الشركسي

  Къыщхьэщыжыныр

  - Къыщхьэщыжыныр: ар нэгъуэщ1ым удэ1эпыкъуныращ.

  - Къыщхьэщыжыным и гуэшык1эр:

  Къемэт махуэм къыщхьэщыжыным т1ууэ зеугуэш:

  1 – Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, и закъуэу и1э къыщхьэщыжыныр, абыми зеугуэш:

  1 – Нэхъ ин дыдэр, ар щ1ып1эм зэхуашэсахэм я унафэр щ1адзэным щхьэк1э къызэращхьэщыжынуращ, ит1анэ Алыхьым я унафэр ищ1энущ. Аращ бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, и аль-мэкъам аль-мэхьмудыр[1].

  2 – Ит1анэ ар, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, къыщхьэщыжынущ и 1умэтым щыщу ц1ыхухэм, ахэр жэнэтым ихьэну лъытэн хэмыту, я бжыгъэр мин блыщ1 мэхъур. Аращ Алыхьым жыхуи1ар: «Уи 1умэтым щыщу лъытэн къызтемыхуэхэр ишэ жэнэтым и бжэ ижьымк1э», ипэк1э къызэрык1уам хуэдэу.

  3 – Бегъымбарыр, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, къащхьэщыжынущ зи 1уэхуф1хэмрэ 1уэху 1ейхэмрэ зэхуэдиз хъуахэм. Ахэм щ1элъэ1унущ жэнэтым ирагъэхьэну.

  4 – Жэнэтым ихьахэм ар, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, къащхьэщыжынущ я щ1ып1эхэр нэхъ лъагэ хуащ1ыну, я 1уэхухэмк1э къалэжа псапэм къахуихьам нэхърэ нэхъыбэу.

  5 – И адэкъуэш Абу Т1алиб къыщхьэщыжынущ и хьэзабыр нэхъ мащ1э хуащ1ыну.

  6 – Ит1анэ му1минхэм псоми къащхьэщыжынущ жэнэтым ирагъэхьэну.

  2 – Бегъымбарми, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, адрей бегъымбархэми, мэлэ1ычхэми, му1минхэми псоми я1э къыщхьэщыжыныр. Ахэр къащхьэщыжынущ му1мин маф1эр зыхуэфащэхэр хамыдзэну, е абы хадзахэр къыхагъэк1ыжыну.

  1 – Абу Хурейрэ, Алыхьыр арэзы зыхуэхъун, жи1эжащ, бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, жи1ауэ: «Бегъымбар къэс и1эщ лъэ1у жэуап зи1эр, ик1и адрей бегъымбархэм я лъэ1ухэр ящ1ащ. Ауэ сэ си лъэ1ур къэзгъэнащ си 1умэтым Къемэт махуэм сыкъыщхьэщыжыну, ик1и абы хиубыдэнущ си 1умэтым щыщу Алыхьым зыри гъусэ хуэзмыщ1у дунейм ехыжауэ хъуар». Шейхъит1ым къа1уэтэжащ[2].

  2 – Алыхьым жи1ащ мэлэ1ычхэм теухуауэ: «Сыт хуэдиз мэлэ1ыч уафэхэм щы1э, ахэр къащхьэщыжми, зыми къащхьэпэфынукъым, езы Алыхьыр зыхуеймрэ зыхуэарэзымрэ 1изын яримытмэ». (Ан-Нэджм: 26).

  3 – Абу Дэрда1, Алыхьыр арэзы зыхуэхъун, жи1ащ: «Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, жи1ащ: «Шэхидыр нэрыбгэ блыщ1ым къыщхьэщыжынущ и унагъуэм щыщу». Абу Дауд къи1уэтэжащ[3].

  - Апхуэдэу къыщхьэщыжыным щытык1ит1 и1эщ:

  1 – Алыхьым 1изын иритыныр къыщхьэщыжыным. Алыхь Лъап1эм жи1ащ: «Абым и 1изыныншэу и пащхьэ хэт къыщхьэщыжыфынур?» (Аль-Бэкъэрэ: 255).

  2 – Къыщхьэщыжми къызыщхьэщыжми Алыхьыр арэзыуэ хущытыныр. Алыхьым жи1ащ: «Сыт хуэдиз мэлэ1ыч уафэхэм щы1э, ахэр къащхьэщыжми, зыми къащхьэпэфынукъым, езы Алыхьыр зыхуеймрэ зыхуэарэзымрэ 1изын яримытмэ». (Ан-Нэджм: 26).

  - Джаурым къыщхьэщыж и1экъым, ар маф1эм игъащ1эк1э къинэнущ, жэнэтым ихьэнукъым, ик1и зыгуэр къыщхьэщыжыну хузэф1эк1ми, зык1и сэбэп хуэхъунукъым. Алыхьым жи1ащ: «Абыхэм зыгуэр къащхьэщыжми къащхьэпэнукъым». (Аль-Мудэсир: 48).

  - Бегъымбарыр, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, къыпщхьэщыжыну ущ1элъэ1уныр:

  Бегъымбарыр, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, къыщхьэщыжыну зыхуейр Алыхь Лъап1эу Лъагэм елъэ1ун хуейщ мыпхуэдэу: «Уэ си Алыхь, уи бегъымбарыр къысщхьэщыжыну щ1ы». Иужьк1э унафэу телъхэр игъэзэщ1эн хуейщ, псалъэм папщ1э, Алыхь закъуэм хуэпщыл1ыныр гу къабзэу, бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, сэлэуат къыхуихьыныр, абым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, хуэфащэ щ1ып1э лъагэ[4] ущ1элъэ1уныр.

  Абу Хурейрэ, Алыхьыр арэзы зыхуэхъун, жи1ащ, бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, жи1ауэ: «Сыкъызщхьэщыжыну ц1ыхухэм нэхъ гуф1эгъуэ зи1энухэр «Алыхьым нэгъуэщ1 Тхьэ щы1экъым» псалъэхэр гукъабзэу я псэм е я гум къик1ыу жызы1ахэращ». Аль-Бухъари къи1уэтэжащ[5].

  [1] Аль-мэкъам аль-мэхьмуд: щ1ып1э лъагэ, пщ1э зи1э.

  [2] Аль-Бухъари (6304), Муслим (199).

  [3] Сэхьихт, Абу Дауд (2522).

  [4] Аль-уэсилэ зиц1эращ.

  [5] Аль-Бухъари (99).

  Щ1эныгъэк1э гуэша: