К1эщ1ыу

Бегъымбар Мухьэммэд, гьэлейхи сэлям, и гъащ1эр, уэхьи къыхуехыну зэрыщ1идзар, и унагъуэр, и сэхьабхэр. Абым и ф1ыщ1эхэу адрей бегъымбархэм къазэрыщхьэщык1ыр.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э