• Адыгэбзэ

    PDF

    Тухьфэту аль-Мулюк тхылъыр итхащ Зейнудин Мухьэммэд бин Абу Бэкр бин Гьэбдулькъадир Ар-Разий (666 гъэм иужь дунейм ехыжащ). Мыр хьэнэфи мэзхэбым и фикъхьым щыщ тхылъхэм щыщщ. Щ1эныгъэ зэзыгъэгъуэтхэр хуэпащ1эу щ1аджык1ыу ик1и езбыру зырагъащ1эу щытащ къыщыдэк1а уахътэм. Апхуэдэу щ1ыщытар мы тхылъым мэзхэбым и щ1эныгъэл1хэм мыхьэнэшхуэ ирату зэрыщытаращ. Езыр тхылъ гъэк1эщ1ауэ щытми, муслъымэныр махуэ къэс зыхуей фикъх 1уэхухэр зэрыщыту щызэхуэхьэсащ абым.