Щ1эныгъэк1э гуэша

Сабийхэм я гъэсэныр

Сабийм и гъэсэныр мыхьэнэшхуэ зи1э 1уэхущ, ар адэми анэми я къэлэнщ. Мы папкэм щызэхуэхьэсащ сабийхэм я гъэсэным теухуа тхыгъэхэр

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 1

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э