Люмгьэту аль-игьтикъад

К1эщ1у

Люмгьэту аль-игьтикъад. Ибн Къудамэ и тхылъ к1эщ1ым ахлю сунна уа джамагьэм и гьэкъидэм тепсэлъыхьащ. А тхылъым мыхьэнэшхуэу и1эм къыхэк1ыу щ1эныгъэл1хэр куэду тепсэлъыхьащ, щ1аджык1ащ, нэхъ гур1уэгъуэ зыщ1ын тхылъхэр ятхащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша:

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э