• Адыгэбзэ

  PDF

  Аль-1эрбэгьунэ Ан-Нэуэуийэ: тхылъ ц1эры1уэщ, хьэдис пл1ыщ1рэ т1урэ мэхъу, щ1эныгъэ зэщымыщхэм епхахэщ, хьэдис къэск1э диным и хабзэ мыхьэнэшхуэ зи1э хэтщ, ахърэтым хущ1экъуу хъуам а хьэдисхэр ящ1эн хуейщ, абыхэм мыхьэнэшхуэу я1эм къыхэк1ыу, псапэ зыхэлъ 1уэхуу хъуам я гугъу зэращ1ым къыхэк1ыу.

 • Адыгэбзэ

  PDF

  Эта замечательная брошюрка, должна быть знакома каждому мусульманину. В ней собраны многие достоверно пришедшие от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, слова поминания Аллаха [Зикры]. Теперь специально для черкесов и адыгов на их языке.

 • Адыгэбзэ

  PDF

  Мыр Ат1-Т1эхьауи итха гьэкъидэщ, абым япэк1э пэжым тетахэмрэ абым яужь къак1уэхэу ахэр зытетым тетахэм я гьэкъидэр игъэунэхуащ. Псалъэ псынщ1эк1э тхащ, гур1уэгъуэщ, гъэк1эщ1ащ, ахлю ас-суннэ уэ аль-джэмагьэр зэгур1уащ абым итымк1э, ауэ щ1ып1э зыбжанэм зэрыщыуар ягъэунэхуащ. Щ1эныгъэл1 куэдым а тхылъым ит гьэкъидэри, зэрытха псалъэхэри, мыхьэнэуэ я1эри гур1уэгъуэ ящ1ыу тхыгъэхэр къыдагъэк1ащ.

 • Хьэрыпыбзэ

  PDF

  Хьэрыпыбзэм и хъэтlымрэ, гьэммэ жузымрэ Къурlэн тхылъым деж щызэгъэщlэн: Тхылъыр адыгэбзэкlэ тхащ, зытхар шейхъ Хьэйсэм Сэрхьанщ. Нэсхъкlэ зэджэ хъэтlым урегъасэр тхылъым, хьэрып алифбэм и хьэрыфхэм я тхыкlэу хъуар уегъэлъагъур, дин тхылъ зэмылlэужьыгъуэхэм дежи щапхъэхэр щыуегъэлъагъу. Апхуэдэ къабзэу Уэсмэн хъэтlым урегъасэр. Уэсмэн хъэтlыр Къурlэн лъапlэр , хъэлиф Уэсмэным ( Аллыхьыр арэзы зыхуэхъунум) и зэманым зэратха хъэтlыр арщ . Тхылъыр хуабжьыу тхылъыфlщ икlи гъэщlэгъуэнщ, цlыкlухэми ,инхэми , хьэрыпыбзэ зыщlэхэми , зымыщlэхэми псоми зэхуэдэу ятегъэпсыхьауэ щытщ.

 • Адыгэбзэ

  PDF

  "Тэджрид ат-тэухьид аль-муфид" тхылъыр щ1эныгъэл1 ц1эры1уэ Ахьмэд бин Алий Аль-Микъризи, Алыхьым гущ1эгъу хуищ1, итхащ. Мы тхылъым тэухьид аль-1улюхиер зэпкъырыхауэ къегъэунэхур, гъуащэу пэжым тек1ахэмрэ абыхэм яхуэдэхэмрэ я пц1ыр зэхегъэщащэр.

 • Адыгэбзэ

  PDF

  Люмгьэту аль-игьтикъад. Ибн Къудамэ и тхылъ к1эщ1ым ахлю сунна уа джамагьэм и гьэкъидэм тепсэлъыхьащ. А тхылъым мыхьэнэшхуэу и1эм къыхэк1ыу щ1эныгъэл1хэр куэду тепсэлъыхьащ, щ1аджык1ащ, нэхъ гур1уэгъуэ зыщ1ын тхылъхэр ятхащ.

 • Адыгэбзэ

  PDF

  Бегъымбарыр къызхэк1ар, къызэрыхъуар, зэрап1ар, уэхьий къыхуехыну зэрыщ1идзар, и хиджрэр, дунейм зэрехыжар. Абым и унагъуэр, зауэу зыхэтахэр, хьэжрэ гьумрэрэ ищ1ахэр. Абым и теплъэр, и щэныр, телъыджагъэу ищ1ахэр. И сэхаб пщ1ыр къызхэк1ахэр, я бынхэр, диныр къызэращтар к1эщ1у

 • Адыгэбзэ

  PDF

  Тухьфэту аль-Мулюк тхылъыр итхащ Зейнудин Мухьэммэд бин Абу Бэкр бин Гьэбдулькъадир Ар-Разий (666 гъэм иужь дунейм ехыжащ). Мыр хьэнэфи мэзхэбым и фикъхьым щыщ тхылъхэм щыщщ. Щ1эныгъэ зэзыгъэгъуэтхэр хуэпащ1эу щ1аджык1ыу ик1и езбыру зырагъащ1эу щытащ къыщыдэк1а уахътэм. Апхуэдэу щ1ыщытар мы тхылъым мэзхэбым и щ1эныгъэл1хэм мыхьэнэшхуэ ирату зэрыщытаращ. Езыр тхылъ гъэк1эщ1ауэ щытми, муслъымэныр махуэ къэс зыхуей фикъх 1уэхухэр зэрыщыту щызэхуэхьэсащ абым.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э