• Ахьмэд бин Гьэли Ал-Микъризи "Зэхэтхэм и бжыгъэр : 2"

    К1эщ1у :Ахьмэд бин Гьэли Ал- Микъризи Аш-Шафигьи Ал-1эсэри: зэрыц1эры1уэ ц1эр "Тэкъиюдин Ал-Микъризи", Каирым къыщыхъуащ ик1и дунейм щехыжащ (764 - 845 гъэхэм хиджрэк1э) (1364 - 1442 гъэхэм), тхыдэм и щ1эныгъэл1 ц1эры1уэхэм щыщт, и акъылыр куэдым нэст, ц1ыхухэмрэ динхэмрэ я къежьэныгъэм елэжьу щытащ. Щэныф1эт, хьэлэлт, щхьэзыф1эф1ыныгъэ хэлътэкъым, щ1эныгъэ лъыхъуэу еджэну идежым къэк1уахэм яхуэсакът, езым щ1эныгъэ зыригъэгъуэтыным, нэмэзым, махуэ къэс Къур1эн еджэным, тэхэджудым сыт щыгъуи пылът, и унэм куэдрэ къыщ1эк1тэкъым.