Тэджрид ат-тэухьид аль-муфид

К1эщ1у

"Тэджрид ат-тэухьид аль-муфид" тхылъыр щ1эныгъэл1 ц1эры1уэ Ахьмэд бин Алий Аль-Микъризи, Алыхьым гущ1эгъу хуищ1, итхащ. Мы тхылъым тэухьид аль-1улюхиер зэпкъырыхауэ къегъэунэхур, гъуащэу пэжым тек1ахэмрэ абыхэм яхуэдэхэмрэ я пц1ыр зэхегъэщащэр.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Къыздырахахэр:

Рэбуэм дэт диным къыхуеджэнымк1э обществэ

Щ1эныгъэк1э гуэша: