Ахърэт махуэр 08 Ахърэтыр/ кхъэр ахърэтым и япэрей увып1эщ

Ахърэт махуэр 08 Ахърэтыр/ кхъэр ахърэтым и япэрей увып1эщ

К1эщ1у

Хьэдис к1ыхь кхъэм и ф1ыгъуэмрэ и хьэзабымрэ тепсэлъыхьым Бэра1 бин Гьазиб къи1уэтэжам и мыхьэнэр.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э