Ахърэт махуэр 03 Л1эныгъэ уз

Ахърэт махуэр 03 Л1эныгъэ уз

К1эщ1у

"Л1эныгъэм тепсэлъыхь аят зыбжанэм я тэфсирыр.
Л1эныгъэ узк1э сымаджэм зы 1уэху закъуэщ ищ1эфынур – бэшэчыныгъэ зыхигъэлъыныр, абык1э псапэ къихьынущ, Алыхьыри аразы къыхуэхъунущ.
Сымаджэм узэрык1элъык1уэн хуей хабзэхэр. Сымаджэм ук1элъык1уэным псапэу хэлъыр. Сымаджэр езыр зыхуеджэжын хуейщ рукъехэм, е зыгуэр хуеджэн хуейщ. 1эзэ зыф1эзыщыжхэмрэ абыхэм ятхымрэ зыщыхъумэныр. Муслъымэным адрей муслъымэным к1элъызэрихьэн хуей къалэнхэр."

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э