Ахърэт махуэр 12 Ахърэтыр/ Сыхьэтым и нэщэнэхэр (пэщ1эдзэ)

Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей

Къытегъэзэжын: Абу Мухьэммэд Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Къемэт махуэм теухуа аятхэм я мыхьэнэхэр Къемэт махуэм и нэщэнэхэмрэ ахэр инрэ ц1ык1урэ у зэрыгуэшар.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э