Ахърэт махуэр 12 Ахърэтыр/ Сыхьэтым и нэщэнэхэр (пэщ1эдзэ)

Ахърэт махуэр 12 Ахърэтыр/ Сыхьэтым и нэщэнэхэр (пэщ1эдзэ)

К1эщ1у

Къемэт махуэм теухуа аятхэм я мыхьэнэхэр Къемэт махуэм и нэщэнэхэмрэ ахэр инрэ ц1ык1урэ у зэрыгуэшар.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: