Ахърэт махуэр 13 - 1 - Ахърэтыр/ Сыхьэтым и нэщэнэ ц1ык1ухэр

Ахърэт махуэр 13 - 1 - Ахърэтыр/ Сыхьэтым и нэщэнэ ц1ык1ухэр

К1эщ1у

Къемэт махуэм и нэщэнэ ц1ык1ухэр: пэжыгъэр зэрык1уэдынур, унафэм хуэмыгъэза ц1ыхухэр унафэщ1 зэрыхъунур, шэрихьэт щ1эныгъэр зэрык1уэдынур, щ1эныгъэншагъэр куэд зэрыхъунур, зинэр куэд хъунущ, риба куэд зэрыхъунур, нэгъуэщ1хэри.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э