Ахърэт махуэр 18 - 1 - Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр

Ахърэт махуэр 18 - 1 - Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр

К1эщ1у

Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр: Мэхди къыкъуэк1ынущ, Гьисэ, Алыхьым и сэлямыр зылъысын, къыкъуэк1ынущ, дыгъэр и къухьэп1эмк1э къэтэджынущ.

Download
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э