Нэщ1 мазэм сэдэкъэ тыныр

Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей

Къытегъэзэжын: Абу Мухьэммэд Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

"Рэмэданым ят сэдэкъэм и псапэр нэхъыбэщ.
Рэмэданым ят зэкатыр.
Ниетыр къабзэу Алыхьым папщ1э щытыну сэдэкъэри нэгъуэщ1 1уэхуф1хэри щыпщ1эк1э.
Мэлэ1ичхэр щ1олъэ1у сэдэкъэ зытым.
Ц1ыхухэр пл1ыуэ гуэшащ: ахъшэрэ щ1эныгъэрэ зи1эр, щ1эныгъэ и1эу ахъшэ зимы1эр, ахъшэ зи1эу щ1эныгъэ зимы1эр, ахъши щ1эныгъи зимы1эр."

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э