Нэщ1 мазэр зэрипшыныжыр

Нэщ1 мазэр зэрипшыныжыр

К1эщ1у

"Зэпыту ипшыныжрэ е махуэ зэщымыщхэм?
Иужьрей нэщ1 мазэр щ1имыдзэу ипшыныжын хуейщ нэщ1 мазэ блэк1ар.
Сытым щыгъуэ ипшыныжу кэфарэ итрэ е ипшыныж къудейрэ.
Шэрихьэт сэбэп имы1эу нэщ1 мазэм шхам и кэфарэ...
Нэщ1 мазэм и махуэм ц1ыхубзым ек1уал1эу и нэщ1ыр зыкъутам мазит1 нэщ1 зэри1ыгъыжынымк1э зэгур1уахэщ, нэгъуэщ1 сэбэп зи1эм ехьэл1ауэ еплъык1эхэр зэрызэщхьэщык1ыр.
Фидемрэ ар зытехуэхэмрэ..."

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм