Рэмэданым епха упщ1эхэр 07

К1эщ1ыу

Лъэрмыхьым нэщ1 имы1ыгъми хъуну? Зэрылъэрмыхь къудейм щхьэк1э нэщ1 къигъанэ хъуну? Езым, е ныбэм илъ сабийм къегуауэмэ нэщ1ыр, е къехьэлъэк1мэ нэщ1 имы1ыгъыну хуитщ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э