Рэмэданым епха упщ1эхэр 05

К1эщ1ыу

Пщыгъупщэу ушхамэ е уефамэ уи нэщ1ыр къутэрэ? Нэщ1 зэри1ыгъыр зигу къэк1ыжам занщ1эу къигъэнэн хуейщ шхэн-ефэныр.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э