Рэмэданым епха упщ1эхэр 05

Рэмэданым епха упщ1эхэр 05

К1эщ1у

Пщыгъупщэу ушхамэ е уефамэ уи нэщ1ыр къутэрэ? Нэщ1 зэри1ыгъыр зигу къэк1ыжам занщ1эу къигъэнэн хуейщ шхэн-ефэныр.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм