Рэмэданым епха упщ1эхэр 10

К1эщ1ыу

Пц1ыупсыным нэщ1ыр икъутэрэ? Пц1ым, бзэгузехьэным, гъибэм Рэмэданым нэщ1ыр икъутэрэ? Псапэм зэрыхэщ1ыр гуэныхь къэпхьмэ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э