Щ1эныгъэк1э гуэша

تعريب عناوين المواد

Зыгъэкъэбзэныр

Мы папкэм илъхэщ тхыгъэхэр амдэзым, гъуслым, тэемум, мэсхь 1уэхухэм теухуауэ

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 2

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э