Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 20

К1эщ1у

Джибрил и хьэдисыр
Узэрыщ1эупщ1эн хуейр
Щ1эныгъэ зэгъэгъуэтыным щыщщ упщ1эмрэ джэуабымрэ
Япэрейуэ мыхьэнэ зэптын хуейр иманымрэ ислъамымрэ я пкъыгъуэхэращ

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э