அறிவியல் வகைகள்

அல்லாஹ்வையன்றி வணக்கத்துக்குரிய இறைவன் எவருமில்லை என சாட்சி பகருதல்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 5

رأيك يهمنا