Suratul Insa"an kasakyerɛmunyi - Asekyere

nkyerɛmu

kasamu: /sɛntɛns kasakyerɛmunyi na kyerɛ ... ase no asekyerɛ ma dasanyi Surat Insa’an.

Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri