Suratul Mursala’at kasakyerɛmunyi - Asekyere

nkyerɛmu

kasamu: /sɛntɛns kasakyerɛmunyi na kyerɛ ase no asekyerɛ ma Surat Mursala’at.

Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri