De yɛe asekyerɛ anyigye-anyigye bra

nkyerɛmu

kasamu: asekyerɛ na de yɛe kwan ma nkorɔfo kɔ nhyehyɛekwanso _ anyigye-anyigye bra.

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin

Nhunumu nkyerɛmu

TIPA NKWA ANIGYIE MO

SHEIH ABDUL RAHMANIBIN NASIR

SAADII (ONYAME NHO NO NEMOBO)

Nwoma ye nkyerekyere.

Aseda ewu Nyame baako pe, Npaeb] ene asomdwie enka obi a obiara naba nakyi (okomhyenee) ene naboaofo] ene nakyetafo] aginara ene dee] de sobaepa be de nakye ekompim atamoada. [na akyi no:

Na eye nokore sa a nwoma ye a [ye nkyera nwoma ya to diin s[:

(AKWANKYERE A AHYEMA W} NKWA TIPA ANIGYE{ H})

SA'AADATU (Tipa) Asekyere paa mo ye[ a wy[ ne nekor[ mo se eye adi[ a onipa biara ep[ eye b]tay[ nti a ye de ato nwoma e diin. Na [mom ey[ ahot anigyie w[ wiase astena pa mo a nipa [hwhw[ [ma niho. Nanaso adwenkyerefo] adi akyinie w] h] ena ]mo ato ntiasie a [w] tipa anigyie h]. na [kwan b[[na y[ b[fa atintim so. Y[ w] ]m] a ]m] ahw[ atintim s[ eye sika anaasa agyadie mboaboa ano b[br[. {na {bi s[ ey[ honam mo ap]mudin, ene ahoto, ene kr] asomdwi. {bi mo so {hw[ no s[ ey[ agyapadie a [hotie anaa ne kwan so papa ene nimdie pa. na aseise ebi ehwe no se eye nokore agyedie pa ene dwumadie pa ho ene Nyame nitintim ye.

[nye adie a dee nimdiefo] akyeresie ye be wuram] [w] mmere a nimdiefo] agyeatom ew] Nyame som mmera mo gye s[ tipa anigyie no akyekyem mmieno.

TIPA ANIGYIE NKYEKYEMO

· Tipa anigyie akyekyem mmieno (2) 1-Tipa anigyie w] wiase mo eye anigyie a nipa b[kom w] mmere bi tieawa ew] nimmere mo a ab[sesa. (ewuo mo no no).

· Tipa anigyei a wo bekom w] wiase mo daa daa nkwa mo a [so ntwa.

· [mo biara [wura [mo biara mo ew] wiase [y[ sa ara w] atamoada. Na wiase nkwa a eye tipa a ahyema a [eyef[ no wiase mo no nipa awieye (atamoada) Na [y[ nokore [no neye Nyame npeniy[ w] agyiefo] no ne Nyame sor]fo] no.

Nyame a obr] biribiara so akano koraani mo s[:

Mo m] biara a ob[y[ dwumadie pa n o a [y[ bariama anaa s[ obaa na ]y[ ogyiedifo] no, y[ (Nyame) b[ ma no nkwa a [e asete na pa (Nkwa a [yef[) Na y[ b[ ma no nhyira ak[tua a f[f[[f[ [so ne dwumadie a ]ba b[ y[[ y[.

Oh: {y[ onua a Nyame ahyira wo afie wah]no dee ben paara en[ y[ Tipa anigyie (saaabi)? {kwan bp so na ob[faso atintim. Naafie dee b[ ne y[ Tibone (HYIQaawa)? Na n[ b[y[ na y[ b[ ahwiyie w] ho:!!!!!

· [ye nokor[ s[ tipa anigyie (saaada) ne nkab]m nyinara [y[ Nyame asotie (wo mo b[di Nyame mmra so) ahotie ne Nyame kokroko na afie w] mo b[ y[ asotie ama Nyame somafo] Mohamkmed (Nyame asomdwie ne nhyira enka no) a odi mo. Se die [y[ nokore s[ tibone biara [y[ bone [tia Nyame [ne nesoomaee (Mohammed Nyame asomdwie enka no).

Obiara a ob[dei Nyame ene ne komhyeni akyi no m[y[ nokore se wadi nkonim a [e[ nk]nimdie kesie.

Sura- Ahzaab 71

Na obirara a ]be p] Nyame ene ne komhyeni no na [y[ no na [y[ nokore se wayere year a [y[ p[f[[.

Sura-Ahzaab 36.

Nwoma ye a [kota y[[ [di [ni mo yie [y[ nwomaa [y[ ( Akwan Kyere a ahye ma w] Nkwa tipa anigyie h]) a [w] Ab]sobodie ne shaik Absul Rahman- Ibn Nsair Ibn Abdullah Saadii (Nyame enho ne mob]). Anaa se [y[ Akwankyere [fa tipa anigyie ahoto mo eyie.

NDIDESO}

NGYENASO} A ESO ENE NENYINI ENO NO GYEDIE ENE DWUMADI PA A EBAE

· 1-Ngyinaso] edimo eno ne ye nenyini a y]hwe, [no ne ye nenyini a y[ hwe, [no nee: Gyedie ene Dwumade pa, Onyame akano Quaraane mo se:

Obiara a ob[de dwumade pa a [firi nmeema mo anaa s[ mmaa mo na oy[ ogyide ni na mema no nkwa a [y[ nkwa ase tena pa mo, Na ma ma no aketua nhyira a [sine dwumadie a ]no [y[ y[.

Sura – Nahl, 97

Onyame oreboy[ amanie [fa aya ye mo a [y[ bohye s[ gyidie ene dwumadipa ahoto w] wiasi ye mo [ne aketua pa [na atamoada nso saa p[p[[p[.

Hwei [y[ ngyinaso] a [y[ p[f[[:

Na ogydie ne a ogye onyame atom nekore mo, ekyere dwumadie nnoba y] pa. ne yie e[ mo efiri akoma mo ene suban ene wiase ne awiey[ (Atamoada). Ade[ a eka sa ad[[ [ho nyine a [dib a ma hwei nyinara na [hyi[ w] ngyinaso] efiri anigyie ene ahoto [na ngyinaso] w] akoma s[nye ene [ho] ene honam atetie.

Na [mma no hyia adie biara w] p[s[ oy[ ana op[s[ osekwan [ma no ho a wagyi atom, na ey[ nhyira/aseda w] so, Na [w] nfaso] w] dwumadie mo. Na s[ wodani onim w] odwumadie bi mo a kasamu wo y[ die wop[ ew] anigyie mo. Akomatoy[ w] so y[ nkyira [na [nidaso] nkyira/aketua y[ ay[yie. [na nkyehy[ a [so [w] dwumadi pa h] [ne nehyira [y[ nnobay[ pa.

Na wo b[ hy[a akoma senye ene die atwa ahyia nyinara ebese honam atetie ene eho] ene akomasenye ene [ho] moso], nanaso hy[din ne tintim yie, [ne d[[ [y[ mmer[ ema wo nyinara ne hy[den w] ho. Na abotar[ [y[ adepa yie de me no. na wobotare na b[ ma wo hwei nyinara nfaso] ntintim y[.

Afie nso]hw[ ene ah]din [firi abotare mo na wodi ehwehwei nhyira aketua ey[ adie a [so a atwa ahyia h]. na [ma wo krogyee ak]ma dwumadie y[ [h] ene mer[ pa h] ene akoma ahoto [w] onyame adum aketua.

Se die okonuy[m Mohammed (onyame asomdwie ene ne nhyira enka no] aboy[ ama nie w] Hadibi pamo s[:

Ogyedieni asem ey[ nwawa, ne biribiara ey[ papa, s[ ]ko] anigyie asohwei mo a: na wayi onyame ay[ papa ama no. na enye obiara agyese ogyedie nii.

Okonkyenii erekakyere s[ agyidenii ehao ene nakoma senye ene dea atwaneho ahyia nyinara [y[ nnobaya pa [ne kwan biara so [fa ne dwumadie [y[ ma no.

Aden na y[ ya mmienu [ntitmo abadie kyere [w] papay[ ene moso]. Saa mmienu ye y[ adie a [bom a [so yie. Saana w] gyidie no ene dwumade pa mo aketua nhyira.

S[ die y[de papa ene dwumadie pa [toto ho no a yakano abotare ne ndaasie anaa ayeyie mo ene di[ [diso]. Na ekasa kyere efa anighie ene ahoto ew] [br[ a akoma seny[ ene k]ndnada ene honam br[ ene eho] ene akoma nkyereso ene wiase asetena ahokyere. Na nyirana [hy[ ma w] nkwa asetena pa mo f[f[[f[ w] adae ye mo.

Na d[[ [twafo] so no [y[ adie biara a b[tome ay[ efa eho] mo ene bonee mo na adani w] so bae pa mo, Sadie ehyia apr[pr[nsa hao] ne moso], hwei akyi no ny[ ahoto nma akoma. Nanso [y[ kosiebo] ana motuo de ma [bo] [demo. [na akoma ngyena b[[ bi faako nanaso [w] nkyekye mo w] dwumadie biara of eso-fofro]. {to akoma [gye bribi [tom ena eto] da so a ngyentom, na s[ kraa akoma no [gye ne nhy[ [tom a oya honam ateetie ene ehao s[die yaka amino atwam. Na bio [hyia akoma s[ny[, kodanda ene, ateetie ene [ho, a atwan ahyia akoma mo. Pny[ adie a wo b[ bosa tibonee nkwa asem [ne yarey[ ahodo] adwen ene bonee. Na eho a [y[ bonee a wo womo no {nma nhira anaa abotare na [kom akoma no [mm no [y[ mmere hao.

Hwei neyirana [y[ aniso a nhw[hw[ mo nsohw[. [nfatoho: s[ so hwe h w[ nipa sobore mo w] onyanie moa nanka wo b[ w]no nsonnso noy[, d[[ okota gyedie mo hie [ne d[[ onkobi gyedie mo hi[ agye ajapadie bi a oreb[ ya nkoaa ene adom ene animoyam na {ny[ onyame som na ore tw[tw[.

Nanso ogyedie ni s[ y[so no tw[ ew] yarie mo [ne hiemo a ene nsotw[ biara ew] nanimoyam a otintim w] agyedie mo na ]saa w] anidaaaso] ene npenie ew] d[[ onyame akyeky[.

Sa ara na y[w] aniwa anibre, [nhwe hwei d[[ onyame ahyehye ato] amino a {y[ nkraa bia. Na ]hwe[ d[[ ew] h] na ogyim d[[ oho nesoro anaa onhw[ d[[ [ky[ no [w] anibreso ene ateetie na nani agye [w] d[[ ow] w] wiase anigyie mo ene naniso nedie. Sadie ob[ y[ no na agyidie nnim nsotw[ be b[tono tes[ ahia no ene wiase biara nsotwa a ]np[, ob[ ho noa s[ ay[ tibonee ene ab[mobo] ama no.

Nfatoh] [twato]: Na s[ y[ka birib [fa [ho] ngyenaso] ob[ ho onipa no wahye den w] nekor[ gyedie mo a atintim nakoma mo. [w] akomatoy[mo, na ]hy[den w] ahobr[s[[ mo.

Na [ma no nk]so] a [bae w] adwendweni mo ene nnie mo kasa ene dwumadie mo. Na ]dwene s[ [y[ wiase nuama. Sente [ma nfarama pa ahoto ene akoma ntintim yp. Sadie ob[ ya agyedie ni a oka ene saa die abom [w] ndame sobae tebia mo, s[nte eho] ene akoma mo ete ateetie b[ka no. [nam sp otwaka eho] ene honam ateetie seny[ mo ew] baabi a [nhia nkyerekyere. Na {y[ nipa su. Hwei [y[ nipa nnie sobae ngyenaso] w] [bi mo so a nfata nyerekyere pii. {na ogyedie nii a abort[ [ka ne ho. {tes[ mmere a ]de w]ra mo ene akoma seny[ pi[ ahyensodie.

Nanso papy[ ene s[nye (bonee); anaa s[ ogyedieni ene odebonie y[nii (Kaafir) nyinara [bom anaa w] twapaka ew] nmoden bo aho]den mo ene aborare ene ofdi neho [etwere onyame na odaa no ekah] n a ode hwehw[ nhyira efiri onyankop]n w], Aky[so] ade mmoden bo enkaho na [susu anaa [tee ho] so na ene agogono br[ mo.

S[die onyame akai (s[ [y[ mos[ mo w[ [hao ateetie mo a , omo so (Kaafirefo]) w] mo [w] ateetie mo s[die mo (Agyedifo]) mo w]m nanaso mo w] anidaso] pa [firi onyame w] abra a w] mo nni anidaso] no bi.

Sura Nisaai 104

Onyame b[ ma w] mo gyena br[ a [sombo [w] asoro hemaa mo na [y[ suronko a onyame ede b[ ma wo] nom anaa [ho] biara nne w] ene debr[ a [bere. Onyame aka bio s[: (monse abotere na onyame [ka abotarefo] wo].

Sura- Anfaal: 46

Z-Ewi ngye na so] y[ ya eho] ene ehao ene akoma as[ny[: Papay[ ene subae pa ne nam ena kasaso ene nnie anaa nkekaho] ne nam.

Subae pa ma nkyeky[mo: nyinara [y[ papay[ ene nnie pa. Na onyame [de nyinara to] w] mae efa papay[ ene bone ene ehao ene ateefi[ ene akoma s[ny[ sedie [w] ho.

Nanso ogyedie nii d[[ ]hy[ma [wom na oyeye mo [firis[ ogyedienii ne papa y[ [w] nakoma mo [y[ onyame nti. Na ]de [hwehw[ nhira. Na onyame nti. Na ]de [hwehw[ nhira. Na onyame b[ y[ ne papay[ nhira anidaso] ama no (Atamoada) a atwa ahyia nhyira a ]twetw[ onyame nti.

Onyame aka no koraan mo s[: (papay[ biara nne dodo] mo [firi

[ko] bi mo agyes[ de[ wahy[ s[ yi wojapadie ma, anaa y[ nniepa anaa siesie nipa ntem, na obiara a ob[y[ w[I na ode hwehw[ onyame nhyira [npinie no, sedie eti biara y[b[ ma no aketua nhyira a [so] ([dimo).

Onyame [rekakyer[ s[, nyinara [y[ papay[ [w] akoma mo, papay[ eko] papay[ mo na [pepa s[ny[ ene de[ [kekah], [na ogyedienii de[ orehwe hw[ nhyira s[ onyame b[ ma no nhyira kesi[. Na [fa nhyira kesie a [sonbo [gyina h] [ma akoma seny[ ene atatie ene kodanda ene [yam hyihyie ene de[ [kekah] ena onyame edeb[ma no.

NDIDESO} (2)

EQ} NGYENASO} EDE AKOMASENYE EHAO EW} ATEETIE MO ETOH} ENE AKOMA APREPRE EFA DEE EHA NO MO ETOH}

3. Ew] ngyenaso] [de akoma seny[ [hao [w] ateetie mo [hoh] [ne AKoma appreprie honam dee [ha no mo [toh]: Aprepreyie dwuma [w] [dwumade bi mo anaa nimde[ [w] nimdie mo nfaso]. {y[ nokor[ s[ {DAADA Akoma w] apreprie mo [no nema akoma seny[ [ne nehao, sedie [tie [werefie ngyenaso] [w] [w] ngyenaso] a ay[nky[ [ma ehao ene eho] ene akoma seny[. Na nani [gye yie w] so, Na [de modenbo kaho], Na saa ngyenaso] y[ biom [w] nkyerekyere mo pii w] agyediefo] [ntem ene de[ ekekaho], nanso ogyedienii die ]hy[ ma w] gyedie mo ena oy[ nebiri biara Onyankop]n nti, na op[ nhyira [w] apreprie [fa nimdie mo a ]ho anaa ]sua. Na oy[ nnie pa [fa nimdie wasua. S[ [y[ [soma na [y[ Onyamesom, s[nsoap] na s[ [y[ wiase aprepri anaa wiase amanie/ amamr[ ]te negyedie ho] [ma nenkantie [ye nkatepa. Na nensoso y[ [y[ nboa [w] onyame asem te[ ediekyere. Na saa dwuma die ye need akoma seny[ ene ehao ene honam ateetie. Mmere dodo] s[n na nipa ak] nsohw[ mo [fa honam ateetie ene akoma seny[ ene ehao ahodo] mo ene dee ekekaho na ]mo asom y ie saa yarie no na afei saa adurono agyi no: (Ewurafie ngyenaso]) a [fa ateetie biara ene honam ehao [ne dwumadie apreprie a [dimo).

[y[ adie a [fata apreprie a ab[mobo] efa kraa appreprie nkoho], [firi s[ hwei [ya adwene no nfaso]. Onyame ne nim.

EW} ADIE A EDE AKOMA S{NY{ {TO W} {NE EHO} NE ATEETIE:

Adwenedwene nkabom nyinara modenbo mo [fa dwumadie a [w] h]. [ne twa a wob[twa daakye bi [da modenbo mmere. Na [fa akoma seny[ w] mmere a atwan [fa hwei no okonhyenii Mohammed (Onyame nhyira [nka ho) asere[ ahobae bo [firi ehao ene akoma s[nye h] (Buhaari ene Muslim), Na [y[ akoma seny[ [y[ adie bi a atwam a ontumi sae nakyi biom na wadef[def[ no.

Na [hao a yaka ngyenaso] ehao ew] daakyi. Na ay[ ama nkoa daben ne dano oboaboa ne biri biara ene ne mmoden bo [w] saa daa no nsiesi[ [w] ne mmere mo [reba. Nanso se ]boaboa ehao anaa akoma ateetie ema nhy[ ma dwumadie asipe. Na afei ama akoa akoma seny[ ne ehao s[ okonhyeni Mohammed (Onyame Asomdwie enka no) {sere onyame anaa abompae anaa ap[ tinie ama nasoafo] a. Okas[ ew] niboa w] onyame ho ene akoma to y[ adom mo ew[ mmodenbo mo nikore mo ]fr[ s[ ob[ya na ]keka neho s[ ode dee ofr[ no b[to]. [firi s[ mapebo [b[n dwumadie y[. na akoa bo moden w] dee a eb[y[ nfaso] ne Nyamesom mo ene ne nadwene mo: Na Onyame [boa no [w] so. S[ die Okonhyeni Mhammed (Onyame Asomdwie enka no) [kaas[: Twei wo ho [firi adie a maba nfaso] [mma ho. Na sere onyanie mmoa na [nye ak]jor, saana biribi [ya ho a, enka s[: Nanka meyee sae, [yee sa a sai, Nanso kas[: [y[ onyame nhyehy[y[, Na dee op[ na na y[, Nenso s[ [ny[ saa: {b[ be[ obonsa kwae (efiri Muslim)

Okomhyeni aka nyinara abom w] nfaso] mo ew] kwae biraso. Hwei onyame mmoa [w] akwajoro [no ney[ br[ ateetie ene ehao biara mo ena asom dwie [w] dwumadie mo nfaso] a atwam. Na [de adasie ew] onyame nhyehyeh[ mo ene natamo].

Na saa nhyehye y[ ahyemo mmieno: Nhyehyemo [y[ ma akoa anamoto] [w] dee okotam anaa adee y[ kotam a [y[ [ma no, anaa odito] anaa s[ agyogono mo: wei [kyere akoa mmodenbo ene [som mmoa.

[na nhyehy[mo a [nti s[: Wu [kyere akoa akoma t]ye ene onyame mpenie ene [de neho atwere onyame a netiri nbonase anaa s[ naa biara na ay[ nyeni ngyanaso] ama anigyie ew] akoma seny[ ene eho] ne ateetie mo.

Ndideso](3)

EWU NGYESO] [SO] [TERE AKOMA ENE AKOMA T]Y[

5. Efiri ew] ngyenaso] [so [ter[ akoma ene akoma t]y[ mo: (Onyame ntomtomy[ dodo]). Efire s[ [di akontini eyie ew[ akoma a [ter[ ene akoma t]y[. Na [fa ateetie ene [ho] ne akoma seny[: Onyame akas[: (s[nti [ny[ onyame ntomtomy[ n[ma akoma [y[ mmere ene akoma to]y[).

Sura Raad 38

Onyame ntomtoy[ [di akotini paa [yie [w] saa abosa sem ye [ya [[h] na afie ]ya [nidaaso] nhira aketua akua.

6. Sa ara biom na yeka [fa onyame adom a [y[ p[f[[ [ne dee asoma anaa awenta. {y[ nokor[ neka [ne nihono [ma Onyame [pepa anaa odi akoma [ho] ene ateetie [to]. Na [ma akoa [doro onyame ay[yie )ndaasie) a [p[gya [w] p[np[nso] bi mo [k] pims[ akoa [p[gya [w] p[n[p[nso] bi mo ek] pims[ akoa [w] hia mo koraa a, anaa yarie mo anaa biribiara [tes[ onyame nsohw[. Nas[ akoa [hyia saa onymae adom ye ontumi nhono anon a wasese. {w] adie [p[tono a yapo ntem. [po adie [ny[ w] gyese onyame adom nk]aa. Nas[ onyame [di ehao ene adie a wapo [di so nakoa [hw[ a na wo b[ hono sa odi abotare ene npenie ene asomdwie [p[ y[ dwumadie pa amino. Na akoa [wtwetw[ onyame nhyira aketua, s[nti ose abotare [ore anadwo daso] mo [gyena ninaaso [fere onyame w] onyame npenieso. Na ]fer[ adie a e[ye[f[ a niwor[nfi a die [u[f[ [tes[ nhira [fa abotare ntoatoaso.

7. efire adie [w] nfaso] w] mo biom

[w] dee okonkyeni Mohammed (onyame asomdwie enka no) aka no [w] hadiise sahiih] nio s[: m]hw[ d[[ ]w] ma ase na ma m]n hw[ dee ]w] mosro. {ny[ saa m[n ya onyame nhyira adom nk[so] (Buhari [ne Muslim mo).

[firi s[: s[ koa [di neni [tw[ saa adie ye a [ma no ya honam ateetie [seni nfaso] [y[ ajapadie sedie[tie biara. Oya akoma seny[ ene ehao ene ateetie. {na {nigye ene ahota ene onyame adom [w] ho [ma dee ]hw[ dee ow] nase. Mmere tintii biara a koa [be[ hwe hw[ onyame Adom nyhira a adaadi ene de[ asoma ene nyamesom ene ne wiase. Na ]h] no s[ onyame aman] nhyira dodo] na odi ehao ene m]so] mmoroso] ato] amino. Ena akyenie ennew[ s[ y[di akoma seny[ ene adentie ene [hao [tw]. Na ay[ nhy[ abie kwan ama anigyie ene akoma to y[.

Ngyenaso] nhye ema anigyie na epam

Akoma senye ene ateetie enehao.

8. Efiri ngyenaso] a eye nhy[ [ma anigyie na [pani anaa [yi akoma seny[ ene ateetie ene ehao [firi w]n: Anamoto] [w] ngyenaso] [pma ateetie ene akoma seny[ ne eho]. [w] eya a ]b[ya w] anigyie mo. Saara na [worefie a atwa ahyia atwam y[n tumi mmano [mba biom. Na nehono apreprie [y[ s[ y[p]. Na [nono [ma gyeme ene [dam. Na [bo moden [ma adweneno [dwen na abo moden ama akoma no honam ateetie ene hehao a [di hyia no. {firi adie a ehao ene aho[ ene ateetie ene dee ekeka h] a [hw[ wiase mo. Na ]nim s[ saa nhy[ ye [y[ tibonkoso a nimdie nnim na afie [tumi y[ pap anaa s[ [hao ene enidaaso] ene dee ekekaho: Na ne nyinara [w] [tumfo] onyame ho, nsam a ]y[ biribiara [w] nikwanso. Na nne akoa biara nsam agyese anamoto] efa dwumadie pa ho nkoaara. Na odi saa [hao ye [to] [firi s[ akoa nims[ s[ ]sesa na ]p] honam ateefie ye na [y[ mmere bi a ]hyia ne dwumadie. Na ]b[ hyia onyame w] akoma a [h] [te. Na afie akoma to]y[ [w] mmere a ]ya saara na ]ya akoma ahoto na wasiesie ne dwumadie. Afie na apipa akoma seny[ ene eho] ene ehao ateetie afiri nipa [h].

9. D{{ {B{MA NFASO} {W} NUAMAE A ATWAM

S[ ob[di saa dwumadie nbaebo a okonhyeni Mohammed (onyame asomdwie [nka no) [bo daa nidaa: Onyame siesie mesom mame na [no n[ y[ me dwumadie ahobaebo. Na siesie me wiase mame na [no n[y[ abrabo asetena. Nesiesie matamoada awieye mame na [no n ey[ mebohy[. Nemame nkwa nk]so] enye f[. [w] kwan biara so. Nema me [wuo ahomigyie [firi [hao birara mo. (Efiri muslim mo).

Sa ara biom na waka s[:

(Oh Awurade Onyame wahono mobr] n[ y[ menidaaso]. Na {ngyae me kraa ew] [nifra mo. Na siesie medwumadie nhinara. Na obiara nka wo ho gye won koaa ra. (Efiri Abuu Daawuud Sahiihi)

S[ nipa [di saa mbaebo ye [se neniso] w] kwan pa so [fa ne nyamesom ene newiase mo yi ne nikore [ma nempaebo [nidaaso]. {ne nidwumadie mo. Na [b[ sesa [ho] ene ateetie adani agyeie ene ahoto] nk] nidie.

NDIDESO]

EW] NFASO] NGYENASO] [PAM/EYI HONAM ATEETIE ENE EHO] NE EHAO, BE AKOA [YA DE[ [B[ YINO [FIRI W]N.

10- {firi adie adie a {ma nfaso] ngyenaso] [pam anaa [yi honam ateetie [ne [ho[] ne [hao s[ akoa [ya de[ [b[ yi no [fro w]n. s[ akoa [tp anamo] [w] bonee anaa ateetie nene ehao naira ase w] nakwan mo na nwer[fi anaas[ ]totwenea anaa [ba awieye [ma no a. Nkae no de ease atwam/ Na w]no [siesie [ma neh]. Nas[ [tesaa [n[ ]nk] mo biom. Na hwei ay[ nsiesie na ama no nfaso]. Na afie ayi akoma seny[ ene ehao ateetie afiri w]n, na ay[ nsesay[, nanamoto] nfaso], Na saa [hao yeay[ anigyie.

Na s[ akoa [k]ta ehao ene eho] [wuo ene akoma ateetie ene hia a op[ [w] adiea y[n p[ mo, ]nfa akoma toy[ ene kraa nsiesei [w] so. Nanso [y[ adiea [den [w] nhehy[ y[ mo na emom wo oyi wadwene afiri so na waya ahoto]. Na wo hw[hw[ de[ [di b[to] ama wo, [w] nsiesie mo, na wato amamo] nfaso] a [b[ ateetie nyinara biom ]b[bo hoden moden mo mo nsiesie ahoden mo [w] onyame mo, adwene pamo [sonbo anaa wotiri [nbowase w] saa nhy[ ye anigyie [ya, ene akomabiey[ [w] dee akoa [hia w] nhira ntentem mmere. Hwei ay[ adansie nsohwe ene de asi [firi nsohwe dodo] mo [yie.

NDIDESO}

EW] YARISA EDORO A EDI MO EFA HONAM ATEETIE ADIE BONEE AKOMA ENE HONAM YARIE.

11- Efiri [w] yarisa [doro a ]di mo [fa bonee akoma ene biom [fa honam yarie: Akoma ahoden ene [[ Ewe neh] afri mo. Na ob[di dwumadie a ob[ yi nih] afri ehao yi mo ene nnyiyimo a ob[ dwen ak] bonee mo. {firi s[ nipa odi nih] [ma nyiyimo. Na odi nakoma ay[ adie birara [te s[ [fri [ho] mo ni ene yarie mo ene dee ekekah]. Na [y[ abufo] ene d[[ w]ntumi [nyifri w] [firi ningynaso [hao [mo. Na s[ woka nsemsem ye mo atwa ahyia. Oy[ d[[ b[n, [b[ firiw]n ama wo akoma yatie ene eho] ne ehao ene honam kakra yarie ene eho] ne ehao ene hnam kara yarie. Na ob[ w]no bonee awura womo adee nipa [b[ di h]n adansie efa [hao do do] anaa b[br[[.

12. Mmere b[n [ma Akoma [di nih] atwire Onyame. Na w]de w]h] atere no. Na wonfa oh] mmano a [y[ ehao ene eho]. Na afie [b[ br[ [wuo ehao ene ateetie asi. N a ama akoma aho]de. Na abi[ akoma mo anigyie a nhia hwee. Dodo] s[n na eho] yarinii ene s[ny[ nii nyiyimonii [hwehw[ yarisafie. Mmere dodo[ s[n na saa nua mayi [nya tintinbae w] ahoden mo, Adom [ma w] de[ [y[ mere so, mere dodo] s[n na wakyere gyemesem ene [damsem a ahy[ ma [w] onyame nhy[ma mo na odi b[gyena moden bo mo kiraa. Na ode b[ ya nfaso] ngyenaso] [w] ahoden [ma akoma Na [di honam ateetie [hao ato].

Onyame akas[: (Na obiara a odi nih] b[twere onyame no, Onyame [sono anaa osonbo [ma no). {kyeres[ osonbo w] wiase ene adamoada nfaso].

Sura – Talaq 3

D[[ odi nih] atwire onyame no. Akomaden mo, ny[ adie ateetie [hao b[ y[ di ak]tini w] nih]. {nkikah] asem na akoma no aye mmere. [firi ateefie ene [ho] a nne biribiara. Na onim s[ onyame nesonono [w] adie watwire w] ho]. Na wasoro onyame w] h[. Na waya akoma toy[ w] bohy[ y[ mo. Na [ho] ene honam ateefie afiri w]n. Na asesa den diidi [w] emmere mo. {hao w] anigyie mo, {ho] w] ahoto] mo. Na [ses[ y[ser[ apotie. Na odi akoma ahoden ahyira y[ anaa adom y[. {ne [twir[ y[ ntintim y[ ahy[ ma a onyame resonbo w] nyinara mo papa y[ mo. Na [edi biribioara ato] efes[ p]bo bonee ene ehao.

NDIODESO} – 6

EW} OKONHYENI (ONYAME ASOMDWIE ENKA WO) KASA MO OGYEDIE BERIMA NTWE NEH} NFIRI OGYEDIE NII BAA NHYE.

13 – Ew] Okonkyeni (onyame asomdwie [nka no) kasa mo: ( Ogyedie Berima ntwe neh] nfiri ogyedienii Baa nhy[. S[ op] sobae bi [firi ne nhy[ a, obeya sovae fofr] npenie afiri ne nhy[ a, ob[ya sobae fofr] npenie afiri ne nhy[ ({firi Muslim nkye)

Nfaso] mmeinu a [di mo:

D[[ edi kae: nketah] dei dwumadie tinie ene b[ a mab[n mo h], na may[ adanfo] ene noanom w] awarie mo no, adie biara a ob[ dan[ di anaa wobp danpdi akyere mo h] no adwene mo] anaa gyenaso bi. Na [y[ nokore s[ [fata na mo b[ siesie mo kiraa [firi s[ sedie etie biara b[ bi b[t]kyima naa pni ngoase sem b[ man. Anaa adi p]n bi b[bam. Na s[ fa [d] ahoden tisim ene y[nsam. Na dwen s[ny[ ene sonsuaso] ene dee [b[n ne [ware nyinara. Na hwei no b[ ma ho [nframa pa.

Nfaso] mmeino: {no no [pam (Eyi {ho] ene honam ateetie [firi w]n: {no n[y[ soso ahobrasie ene [dii [y[ abrab]bmo. {ne modenbo soregye w] ky[fa a [y[ nhy[ ene s[ [y[. Na ob[ ya nframapa [w] afanim mmeinu no nyinara. Na obiara a wantene [w] de[ okonanyeni akayi en[ nuamay[ b[tumi atono a [y[ saa p[p[[p[. {nifra [w] papaso na sedie ete biara ob[k] w[ ateetie honam mo ena sedie eteie biara d[[ wadanidi akyere no ndiedeso]do, na ]b[twitwa nasodie dodo] ew] adie biara [y[ ahobaebo [ma no w[ awarie mo.

Nipa dodo] no a won no [w] ateetie mo ene eho] paa mo, won nom esiesie w] mo h] efa dee esi no ew] abotare enne akoma to y[ mo, nanso dee ]y[ dee [ny[ no w] k] saa ateefie ye mo. {ne dee way[ no w] ho]. D[[ [wom ne s[ [w] mo ]dwen nih] efa adie [so. {firi s[ ]gyae dee esosua na afie ay[ ehao nframa akoteni w] nimo. Na de[ atono no ]siesie no ntem ew] dee esua [ma ne ho. Na wasere onyame nmoa ew] so. Na onbu nani [nfiriso nam saa nti saa [y[ mmere [ma no kakraa. Sedie kesie any[ mmere amino. Na aka akoma to y[, kiraa ahomehyie.

NDIDESO – 7

EWU ADWENE MO ONIM NKWA PA NIKORE ENE TIPA NKWA ENE AKOMA TOYE. NOKORE {Y{ KITUA {YIA.

14- ADWENENII Paa no ]nim nkwa pa ene tipa nkwa ene akoma toy[ nikore nkwa asetena: Na hw[ y[ kitua a [sua [yie. {ny[ adie a [fata s[ ]b[tisp [fa ehao ene ehoa] ew] ateetie mo [fis[ ninua ne asetena nkwa panokor[. Dodo] eha w] mo h] efa saa nuama ye ew] nkwa mo. A sunsonie biara nne papa ene bonee ntem. Nanaso ogyedie nii de[ [fa ho] dee nokor[ w] mo dwani [firi won. Na neky[ fa so nfaso] [y[ ntemnetm onmere.

15 – {fata so biom: S[ ehoa bi [tono a anaa [ho] w] h], odi na adom efa ne nyamesom mo ene ne wiase mo [ya [totoh]. Afie [ne [hao a atono. Na [ye ntotoh]no w] hw[ dodo] adoma – owaom. Na afie adwendwene no so ati. Na biom adie a osro w] kasamu moso] [di toto adie a ]w] b[br[[ [w] asomdwie my [ya. Sedie [tie biara de[ ommere [ya adoro penp[soa bi ahoden [ya dodo]. Na enam saa nti [ma eho] ene nehao [dwani [fir won. Na aka adi kesi[ [b[tono efes[nhyehyey[bia/ Na odi kasay[ asiesise o yie. Na wato anamo [fa d[[[s[s[ odi to] na wap[gya d[[ [w] [mmere.

16- [w] nfaso] no bi: {s[s[ wotumi [h] no onua ehao anaa nipa moso] a ]np[. Na [y[ [kyenie [firi kiasa bonee mo. {mma no [ny[ ehao mma wo. Nanso na ay[ ehao ama no. Na woma wanibri w] modenbo mo [mma no [ny[ ehao mma wo. Nanso na ay[ ehao ama no. Na woma wanibri w] modenbo mu [b[ boawo ama wo gya wanigyie ahoto]. Na enam saa nti [b[sa ay[ [hao amawo sedie ay[ ama won nom. Nanso s[ enti saa bibiara nyawo a [y[ [hao no bi.

17-Kae h] no s[ wiase asetena nkwa [y[ wo adwene. Nas[ [kobas[ wadwendwene [w] dee [b[ba nfaso] amawo w] onyamesom ene wo wiasemo. [n[ na waya asetena nkwa pa tipa mo nti saa so so a [ne na adani.

18 - {w] dwumadie a [su w] nfaso] ene dee [pam [ho] ene [hao.

S[ ob[siesie wo kiraa s[ onser[ ndaasie [firi obi h] ages[ onyameh]. S[ wote biribiara [h] a gyese[ onyame h]. S[ wpte biribiara [h] a gyese dee ]w] ky[fa w]so anaa dee onne ky[fa. Kae hono s[ saa wo dwamadie ye onyame kahoo. Emma ndaasie ene adom no nhao. S[die onyame kano koroa mo [fa ky[fa soronko w] ky[fa so ew] nabodie so: Na [y[ nokor[ s[ y[ mamo adwiani [di onyame animouyam nti. Na y[n hea aketua bi anaa nyira bi [firi m]nkye

Suraul – Insaan 9

Na hw[ [tintim [w] abusua ene mma ene kasahya modenbo dwumadie nketah]. Na [mmere b[ na wadwene wo kiraa h] ew] [hao bi a wahyia na watumi agyehomii w] ho] ahomi gyie. Mmere b[ na wafa ahomigyie adoro] na [b[ y[ adom amawo. Na afie wodi adoro no ay[ adwuma ama wokiraa atweir a abra ehao ene honam ateetie [daso w] h]: Na afie ob[hon] s[ [hao no [daso w[ ho w] woy[ adoro Nyamesom a na ama wo adom bi na ay[ adwene pa amawo. Na afie watumi aso dwam adie no a [hao no ay[ f[f[[f[. Na [nam saa nti o ehao br[ [yira na [di [dii ene ahoto [kaho [mma no [y[ d[.

19 – Ma wo dwumadie nafaso] [ny[ [niwa mmeino [ne nikor[ dwumadie [y[ w] so. Na ndani dani wanim nhw[ moso] ene [hao biara. {ne dee [kekah][ [y[ [h]ngyenaso] ete s[ ehao ene akoma seny[ aeetie. Na sere ahoto nframa. N[ ma wakom nboma ngyina [w] dwumadie a [di mo [mo.

20. {wo dwumadie nom bi a [w] nfaso] nsiesie dwumadie ew] nemmere mo [na daakyi mmere adaagye. {fis[ dwumadie a y[ y[ nsiesie w] mo no [boaboa dwumadie no nkay[. Na dwumadie dea ka no ay[ mmoh] moh]. Na [hao ndideso] nyira. S[ [k] pasa wosiesie Obiri biara [w] nemmere mo a [reba daakye dwumadie ew] adwene mo a [y[ den ene dwuma den mo.

21- Na [fata s[ wo b[ yi mo dwumadie a [di mo. Na dee [dimo adore ene wamani ]h] kiraa nsonsonoy] a [da [mo ntem. Na wo b[ siesie a die op[ w] mo. Na dee ehw[ no a [y[ ehao ateetie ene akoma seny[ [w] kasamo. Na wap[ mmoa [firi adwendwene mo krogyiin [yie ene adwentoatoa. Na nnoho] nne s[ yakyere wo. [na akyerekyere [nhia akyerekyere [y[ biom. Na s[ wogye wonsiesie [tom nokore mo a na dee [hao no. Wo di ]h] atwere onyame. [fis[ onyak]p]n [do ]m] a w] mo [di ]mo h] [twere no.

ASEDA NYINARA {W} ONYAME ADASA MA NYAME ONYAME MPAEBO ENE NE NHYIRA NKA MAHAMMED {NE NE FIE FO}.

Nwoma y[ ahyema [fa atwerefo] atweredua:

SHK: ABDUL NASIR MOHAMMED

EWU NDA A }Y{ 8/FEBRUARY/2016 AD, 28TH/4/1437 HJ.

ASANTE TWI TRANSLATION

Kwakyerefo] a ohwese maa wotintimiie ne:

1. Sheikh Mahmud Ahmed Mahmud (Islamic Preacher in twi student Imam Ibn Saund Unverisity

2. Shk Mahmud Yeboah (Twi preacher in Islam)

3. Graduate to Institute of Language

4. Sheikh/Imam Abdul Rauf Adam (Afrancho Imam)

Na die otwere nwoma ebaa Asante Kasa

Mo [y[ monua so biom:

Sheikh Abdul Nasir Mohammed