Nhyehyɛmu

Mmira di so ma Zakat

Bosom began Zakat kɛse mmira, na pii secrets, na no nsiho ma no kɛse, afeda ekyir kɔ no ankoankorɛ na society, na bɔ ... kɔkɔ ma no benkum na complacency wɔ ... mu no , stressed no kɔkɔbɔ na yi ... asotiw, na kɔ de ma ne excuses, stael shiver no Lafrais, na wosow nede akoma, na no nan ma monster akoma. nyi wɔ make no setiiti wise ma Zakat sikakorabea asɛm, yɛ da nkanee unless Zakat spent hemfa, wɔ ... mu bi kasamu /sɛntɛns kɔ no mmira ma nyi afanaa wɔ ... mu dozens ma kasa nyi fael.

Number ma ndeɛma: 3

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri