Funakeniw ani Danka Denya 05

walanda di baka : Abdoulaye Koita

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Funakeniw ani Danka Denya"5": Saad Ben Abi Wakas ni Aba ka Baro …

Anw makobe i ka hakili nan na