Limaniya kurane La

bayelemali: Adam sangare

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbla, Lachuli ALA Niensiran ya k an,Limaniya Ko kurane ye Allah kuama kan ye, allah ye kurane Tankan kabo faranka Ni Nakachi Man, Limaniya kurane kiti Be La, Ladili kanw ani duwawu.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma
Anw makobe i ka hakili nan na