Limaniya kurane La

bayelemali: Adam sangare

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbla, Lachuli ALA Niensiran ya k an,Limaniya Ko kurane ye Allah kuama kan ye, allah ye kurane Tankan kabo faranka Ni Nakachi Man, Limaniya kurane kiti Be La, Ladili kanw ani duwawu.

Anw makobe i ka hakili nan na