• Bamanan

  MP3

  bayelemali : Adam sangare lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, Lachuli ALA Niensiran ya k an,Limaniya Ko kurane ye Allah kuama kan ye, allah ye kurane Tankan kabo faranka Ni Nakachi Man, Limaniya kurane kiti Be La, Ladili kanw ani duwawu.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Adam sangare lasekini : Sidiki Dienta

  Limaniya alah ka melekew la, melekew mankutuw, limaniya alah ka kitabuw la, ani aka t`chi denw na, ani lahara don na, kuma labanw.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Adam sangare lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, Limaniya djosenw, Flanikafo ya kololo, Alaka hake djonw kan, Alakira ka ladili kan

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Allah kira ye anka ladekili fein ye: Allah kira Ladekili Nafa, Allah kira Diokoba Dow , Inafo : aka Sabali, aka Yeremandjiki, aka Hine – kisi ani Neman be akan - …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Nuhu ka ladilikan – kisi ni nema ba kan- a den ye : allah ko suman ka tia ya afo ko: "lailaha ila lahu", allah kelenmbakatiya kuma kan do,afo ko: "subhanalahi wa bihamdihi" , siran filani kafo ya nien, filani kafo ya bato la abe iko posoni dumini na, siran yere boyan nie, yere bonya ye ka ban tien na ani ka mokow dokoya , hadama den ka imiri idamine tioko ani ilanban tioko .

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Lachuli ka ta Allah yinsira ya man, Ni ye Fin mi kanu Ibo kofo ka djaya,kira kanu kiti, kira kanu djokoya, Allah ka soli kira kan, soli djokoya kira kan,soli Allah kira kan O sara.

gafe fura : 1 - kabo : 1