Walandaw kilayoro

Nafila seli

nafila seli be kilan kata nafila dansikilen ani nafila dayele len, dansikilen dow ye: Kalo nooro tieni, Sandji gnini seli, Sun kalo nafila, witiri. Farida kofe selimin ka fusa o ye sufe nafila ye, Munini ka kan ka nafila matara a seko dama yira la, ni gafe fura be niefoli ke kiti nataw la: 1- farida kofe nafila guelen 2- Sufe nafila 3- witiri seli 4- sun kalo nafila 5- Sun kalo seli ni seliba 6- kile ni kalo nooro tien seli 7- sandji deli seli, 8 walaha seli 9- isitikara seli

fenw djate: 3

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na