• Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, lachuli kata Allah Niensiranya man, Allah ka kabakow Moko Niumanw ye Oye Muye, Allah ka kabakow kilan yorow ani an djoyoro A la…

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Adam sangare lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, Lachuli ALA Niensiran ya k an,Limaniya Ko kurane ye Allah kuama kan ye, allah ye kurane Tankan kabo faranka Ni Nakachi Man, Limaniya kurane kiti Be La, Ladili kanw ani duwawu.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Ni kira ma bara mike kasoro balilan te ake bali ya la Oye bida ye, Bato hake, ani asababu, ani anoniya, ani awakati, ani atoko ya.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Bida ye sika ye kira la – kisi ni nema ba kan- bida kela ka bar ate mine, bida ye charia nankari li …

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Faran fasiya Fili ni Bida ni nionkon tie, Bida kuma ni dusuku na, Bida Bato la, badaw misaliya.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, walanda Nafa, (Bida) lagnini, doni bakaw ka kumaw (Bida) lagnini kan.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Adam sangare lasekini : Sidiki Dienta

  Limaniya alah ka melekew la, melekew mankutuw, limaniya alah ka kitabuw la, ani aka t`chi denw na, ani lahara don na, kuma labanw.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Adam sangare lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, Limaniya djosenw, Flanikafo ya kololo, Alaka hake djonw kan, Alakira ka ladili kan

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Nouhou sidibe lasekini : Sidiki Dienta

  Imam maliki ka kuma kan sahabaw kan, Sahabaw neni kololow, Allah ka yafa sahabaw Man, kuma kuntiye.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Nouhou sidibe lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Muna sahabaw, sahabaw ye djon ye, sahabaw fusamantiya.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, Allah kelen Bakatiya kuma kan lasili, Allah kelen Bakatiya layini, Ka allah ke kelenye bato la, Ka Imadjiki Allah ye Ni batoye, Ka Iyere sanuya kabo Filani Kafoya man.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Ka laillaha ilalahu koro Doni, Dankaniya, Tiyintikiyali, Nkaniya kinrin ni , Yerekolo Allah ye Ani Aka kira ye, Allah kanu Ani Aka kira Ani Allah yinsira ya Djonw.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Ni mokomi sara Allah kelen bakatiya kan O bedo Ardjine kono, fili miniw Be Moko soro Allah kelen bakatiya kumakan Na, Allah kelen bakatiya Kumakan Be Midjani giriya.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Allah kelen bakatiya Danina, ka Miri Allah ka danfenw na, Allah kelen bakatiya Bato la, Allah kelen bakatiya A tokow ni A mankutuw la Ibafo Aye A sabati tiokoyamina.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Allah kelen Bakatiya Beke sababu ye ka djiyin Ani lahara geleya Wili kabo moko kan, Allah kelen Bakatiya Beke sababu ye ka Allah djiyin soro, ANI ka kira ka soronali soro, ANI ka Bara Yuma keli Nokoya djon ye, ANI ka Ibo djonw ka djonya la ka Ibila Allh ka djonya la.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Allah ye Adamadenw Dan Allah kelen Bakatiya de Kaman, Allah kelen Bakatiya ye Allah Ni aka melekew ka sereya ye, Allah ye Nabiyumaw Be dji Ni Allah kelen Bakatiya, Ni Allah kelen Bakatiya Tiyeni ye Baraw Beladjelen Be tiyin, Allah kelen Bakatiya ye Wadjibi folo folo ye.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta lasekini : Issiaka Samake

  Allah Tokow ni A mankutuw sabatili Inafo Aye asabati tiokomina , Miniw be Allah Bo finwere fe wali ka Aka mankutuw Nankari Ou ka kuma tiyinli.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Adam sangare lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, Flanikafo ya kololo, Alaka hake djonw kan, Alakira ka ladili kan.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Bakari Cisse lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, lailaha ila lahu koro, lailaha ila lahu fusamatiyaw, lailaha ila lahu hakew, lailaha ila lahu charti.

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  1- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "1": Hadamadenw Dani sababu , Bato koro ani Amineli sababuw, ani Mokow kilanyorow Batola… 2- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "2": Limaniya djiidi sira folo : LAKUNULI ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 3- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "3": Limaniya djiidi sira filana : YERE DIATEBO ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 4- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "4": Limaniya djiidi sira sabana : TUBI ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 5- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "5": Limaniya djiidi sira sabana : DIOKO NIUMANYA ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 6- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "6": Limaniya djiidi sira sabana : DIEN ALLAH MAN ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw …

gafe fura : 2 - kabo : 1